Geopatogenní zóny


Geopatogenní zóny (z řečtiny: geo – země, zemní a pathos – utrpení, nemoc) jsou záření, silová či jiná energetická a informační pole se svým potenciálem, mezi něž patří: podzemní prameny, tektonické poruchy a zlomy, radioaktivní suroviny, elektrický smog, globální mřížková síť, silová pole.

Pod zemí a na jejím povrchu nacházející se podzemní prameny a vodní žíly mohou být příčinou mnoha různých zdravotních problémů.
Nad geologicky porušenými místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole. Jsou to posuny a zlomy v oblasti zemské kůry, tedy takzvané tektonické poruchy a zlomy, jejichž vyzařování ze zemského nitra má při dlouhodobém působení neblahý vliv na zdraví člověka. Avšak ani činnost člověka samotného nelze opomíjet. Radioaktivní popel z elektráren, strusky, hlušiny při těžbě radioaktivních surovin apod. se regulací říčních koryt přemisťují spolu s radioaktivními horninami na místa, kde byla radioaktivita dosud v mezích normálního pole, a vytváří se tak zdraví škodlivé prostředí.
I televizory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, vysokonapěťová vedení, transformátory a ostatní elektrické přístroje vyzařují určité pole, takzvaný elektrický smog, který může vyvolávat poruchy spánku, nervozitu a poruchy soustředění. Jedná se tu o kabelové propojení kancelářských prostor a bytů v mnoha průmyslových zemích.
Dále pokrývají povrch celé naší planety tzv. globální mřížkové sítě, Hartmannovy pásy a Curryho pásy. Hartmannovy pásy probíhají mřížovitě od severu k jihu a od západu k východu. Podle fyzikálních průzkumů jsou tyto pásy stojaté vlny VKV kosmického původu se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Curryho pásy probíhají mřížovitě od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Tyto pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm (maximálně 100 cm).
Citlivější osoby jsou schopny také vnímat silová pole, která nemusí být bezpodmínečně zdraví škodlivá, mohou však způsobovat oslabení obranyschopnosti a zhoršení zdravotního stavu. Dlouholeté "ozařování" dokáže zničit totiž i dokonale zdravého jedince.

Geopatogenní zóny lze tedy nalézt po celé naší planetě Zemi. Vždy mají silný negativní vliv na kvalitu života člověka i zvířete. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců pocity stísněnosti, poruchy soustředění, náhlou únavu a jiné stavy. Dlouhodobý pobyt, v nejhorším případě právě spánek na takovém místě, může zapříčinit vznik různých zdravotních potíží, od banálních až po velmi vážné (např. migrény, rakovinu, aj.).

Velmi dobrým indikátorem geopatogenních zón je pes, od nepaměti přítel člověka. Má výborně vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale přesně vnímá i podprahové dráždění.
Pes nemůže spát tam, kde jej dráždí infrazvuk, který mu připomíná vrčení. Proto nejlepším místem pro umístění postele je takové, kde si lehne ke spaní pes. Pravým opakem psa je kočka. Je-li v pohodě, přede. Vibrací "záklopky" v dutině ústní při dýchání vytváří tón, podobný infrazvuku, který ji celou "rozvibrovává". Ráda tedy vyhledává místa připomínající tento zvuk. Včetně infrazvukové patogenní zóny. V oblíbeném místě kočky si proto nezařizujeme místo odpočinku ani pracoviště a už vůbec na něj neumisťujeme lůžko.

Části místností s geopatogenní zónou je vhodné vybavit pozitivními (květiny, obrázky, svíčky apod.) nebo neutrálními (skříně, komody aj.) předměty. U rostlin je důležité pozorovat, jak se jim daří, ne všechny totiž snášejí geopatogenní zónu dobře.

Před geopatogenním zářením nebo aspoň pro snížení jeho účinků a tím ochranu vlastního zdraví, můžeme využít síly a moci drahých kamenů a krystalů. Kameny jsou známy pro své čistící a léčivé účinky, proto nás mohou spolehlivě ochránit nejen při pobytu v geopatogenní zóně.

Geopatogenní zóny je možné vytestovat také pomocí kyvadla.


pes, přítel člověka